GDRP

GDRP informácie

Všeobecne

Ďakujeme za váš záujem o naše webové stránky a našu spoločnosť.
Na našich webových stránkach poskytujeme aj odkazy na iné webové stránky; sú však len pre informačné účely. Hoci externé odkazy starostlivo kontrolujeme, nie sme zodpovední za ich obsah a ani ich bezpečnosť.
Ochraňujeme Vaše osobné údaje, ktoré sú zhromažďované a spracúvané počas Vašej návštevy našej webovej stránky. Dodržiavame všetky zákonné ustanovenia. Podrobné informácie nájdete nižšie.

Osobné dáta detí

Zásadne neuzatvárame žiadne zmluvy s maloletými a nemáme k tomu ani oprávnenie. Odoslaním svojho súhlasu v zmluvách online alebo v on-line službách atď., potvrdzujete, že nie ste dieťaťom, t.j. ste máte 16 rokov alebo je prítomný súhlas Vášho právneho zástupcu.

Účely a právny základ spracovania osobných údajov

Plnenie zmluvy podľa článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia EU 2016/679 GDPR

Sme samostatná hlasová databáza. Vaše osobné údaje sú spracované ako súčasť nášho obchodného vzťahu so zákazníkmi (klientmi) a dodávateľmi. Zahŕňa to elektronicky generované, uložené a archivované dokumenty (ako napríklad korešpondencia) o ponúkaní alebo uzatváraní hlasových nahrávok, reklamných spotov alebo o vykonávaní iných prípravných prác alebo o prispievaní k správe a plneniu našich zmluvných práv a povinností, najmä v prípade nároku na poskytnutie hlasu pre reklamné účely; môžu obsahovať fotografie a iné dokumenty, ktoré ste odovzdali. Viac podrobností o spracovaní nájdete v zadávacích podkladoch.

Spracovanie na ochranu oprávnených záujmov v súlade s článkom 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia EU 2016/679 GDPR

Prenos a ukladanie osobných údajov

Komu sú Vaše osobné údaje dostupné?

Ochrana Vašich údajov je pre nás dôležitá. V dôsledku toho sa údaje odošlú iba vtedy, ak existuje zmluvná alebo zákonná požiadavka, alebo ak je to nevyhnutné na zabezpečenie Vášho prevažujúceho legitímneho záujmu (napr. v prípade, že sa prenáša v rámci skupiny) alebo inak na základe Vášho súhlasu.

Budú moje osobné údaje odoslané do tretích krajín?

Univerzálna maklérska spoločnosť neodosiela osobné údaje klientov do tretích krajín. 

Ako dlho budú vaše osobné údaje uložené?

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania nášho obchodného vzťahu.

Ktoré bezpečnostné opatrenia sa dodržiavajú počas spracovania údajov?

Ochrana údajov a bezpečnosť údajov sú pre nás dôležité. Na zabezpečenie spracovania údajov používame technické a organizačné opatrenia. To sa týka najmä ochrany Vašich osobných údajov pred neúmyselným alebo nezákonným zničením, stratou, zmenou alebo neoprávneným zverejnením alebo neoprávneným prístupom k osobným údajom, ktoré sa prenášajú, uchovávajú alebo inak spracúvajú. Ako dátové úložiskov využívame služby spoločnosti Microsof, ktoré spĺňaju požiadavky na bezpečnosť dát v zmysle GDPR.
Ochranné opatrenia zahŕňajú napríklad používanie moderného bezpečnostného softvéru a šifrovacích metód, fyzické kontroly prístupu, koncepcie autorizácie, pseudonymizácie a iné opatrenia na odvrátenie a zabránenie vonkajším a vnútorným útokom.

Online médiá

Cookies

Cookies nie sú využívané na našej webovej stránke.

Sociálne siete

Pracujeme s rôznymi sociálnymi sieťami. Ak používate tieto sociálne siete, Váš prehliadač sa automaticky pripája k sieti. Posiela vašu IP adresu, ako aj ďalšie informácie, napríklad: súbory cookie, ak ste predtým navštívili danú platformu.
Pokiaľ je to možné, vyhýbame sa tomuto typu prenosu údajov, kým skutočne nebudete komunikovať s jednou z platforiem. Kliknutím na príslušnú ikonu (napr. logo Facebook) uvádzate, že ste pripravení komunikovať s vybranou platformou a že informácie o Vás, ako napríklad Vaša IP adresa, sa prenášajú do tejto sociálnej siete.
Na našich webových stránkach je možné komunikovať cez rôzne sociálne siete prostredníctvom doplnkov. Ide o spoločnosti Facebook Ireland Ltd, spoločnosť s názvom Linked In Inc. USA.
Nemáme žiadnu kontrolu nad rozsahom a obsahom prenášaných údajov kliknutím na plugin pre príslušného operátora tejto sociálnej siete. Ak chcete poznať povahu, rozsah a účel informácií získaných prevádzkovateľmi týchto sociálnych sietí, odporúčame vám prečítať si pravidlá ochrany osobných údajov každej sociálnej siete.

Newsletter (bulletin)

Môžete sa zaregistrovať na odber nášho bulletinu na webových stránkach. Môžete sa odhlásiť z odberu nášho bulletinu kliknutím na odkaz na zrušenie odberu na konci každého bulletinu alebo sa obráťte na nás odpoveďou na bulletin.
Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe § 116 Zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. a na základe čl. 6 ods. 1 písm. A) (súhlas) GDPR.

Kontaktný formulár

Vaše údaje vrátane osobných údajov z nášho kontaktného formulára na spracovanie Vašej žiadosti nám budú zaslané prostredníctvom nášho poštového servera, ďalej budú spracúvané a uložené u nás. Tieto údaje sa zhromažďujú alebo neposielajú bez Vášho súhlasu. Bez týchto údajov nemôžeme Vašu žiadosť spracovať.
Použitím nášho kontaktného formulára potvrdzujete, že nie ste dieťaťom, to znamená, že ste dosiahli vek 16 rokov, alebo že existuje súhlas Vášho zákonného zástupcu.
Spracúvanie údajov sa uskutočňuje na základe § 116 Zákona o elektronických komunikáciách č. 452/2021 Z.z. a na základe čl. 6 ods. 1 písm. A) (súhlas) GDPR.

Vaše práva

Máte právo na informácie, opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania Vašich uložených údajov kedykoľvek, ako aj právo na námietku voči spracovaniu a právo na prenos údajov v súlade s požiadavkami Nariadenia EU 2016/679 GDPR o ochrane osobných údajov. V týchto prípadoch kontaktujte osobu zodpovednú za spracovanie Vašich údajov podľa bodu 1.1.
Aby sa Vaše údaje nedostali do nesprávnych rúk, alebo niekto proti Vašej vôli neodstránil Vaše dáta, musíme s každou požiadavkou overiť Vašu totožnosť.
Sťažnosť môžete podať príslušnému orgánu dohľadu:
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej Republiky
Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava Ružinov
Telefon: +421 2 323 132 14
E-Mail: info@pdp.gov.sk
Web: https://dataprotection.gov.sk/ 
Máte nasledujúce práva uvedené v bodoch:

Právo na informácie

Podľa čl. 15 Nariadenia EU 2016/679 GDPR musia prevádzkovatelia za každú dotknutú osobu poskytnúť informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Uvedené predstavuje právo na prístup k spracúvaným osobným údajom a získanie potvrdenia o spracúvaných OÚ – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú OÚ, informácie o účeloch, kategóriách osobných údajov, príjemcoch/ kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú OÚ poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie, právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, prípadná existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ (Univerzálna maklérska spoločnosť) Vám poskytne kópiu Podľa čl. 15 Nariadenia EU 2016/679 GDPR musia prevádzkovatelia za každú dotknutú osobu poskytnúť informácie o osobných údajoch, ktoré spracúvajú. Uvedené predstavuje právo na prístup k spracúvaným osobným údajom a získanie potvrdenia o spracúvaných OÚ – právo získať potvrdenie, či sa spracúvajú OÚ, informácie o účeloch, kategóriách osobných údajov, príjemcoch/ kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú OÚ poskytnuté, ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania, kritériá na jej určenie, právo na opravu, ich vymazanie, obmedzenie, právo namietať, právo podať sťažnosť dozornému orgánu, prípadná existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania. Prevádzkovateľ (Univerzálna maklérska spoločnosť) Vám poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú, každú ďalšiu kópiu za primeraný poplatok. Informácie sa poskytujú elektronicky, pokiaľ nepožiadate o iný spôsob.

Oprava a vymazanie

Podľa článku 16 a článku 17 Nariadenia EU 2016/679 GDPR máte právo požadovať opravu – opravu nesprávnych a/alebo neaktuálnych osobných údajov a doplnenie neúplných osobných údajov a vymazanie Vašich osobných údajov. Máte právo dosiahnuť vymazanie spracúvaných osobných údajov a my Vám vyhovieme, ak už osobné údaje nie sú potrebné na účel(y), na ktorý(é) boli získané, Ak odvoláte svoj súhlas a nie je iný právny základ na spracúvanie, Ak namietate spracúvanie a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody, ak by boli osobné údaje spracúvané nezákonne, Taktiež v prípade splnenia zákonnej povinnosti podľa práva Únie a/alebo SR, alebo sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1. Pri zverejnených osobných údajoch vykonáme primerané opatrenia aby sme informovali iných prevádzkovateľov o Vašej žiadosti na výmaz osobných údajov. Ustanovenia o výmaze sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné: 

  • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
  • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Únie alebo SR, 
  • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia.

Na účely archivácie vo verejnom záujme, vedeckého, historického výskumu, štatistické účely na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. Obmedzenie spracúvania,

Podľa článku 18 Nariadenia EU 2016/679 GDPR existuje právo obmedziť spracovanie osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú. Máte právo na obmedzenie spracúvania, ak napadnete správnosť OÚ, a to počas obdobia umožňujúceho nám overiť správnosť osobných údajov, ak spracúvanie je protizákonné a pokiaľ namietate výmaz OÚ a žiadate namiesto toho obmedzenie ich použitia, ak ich už už nepotrebujeme na účely spracúvania, ale potrebujete ich na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, Ak namietate voči ich spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na našej strane prevažujú nad Vašimi oprávnenými dôvodmi. Ak sa spracúvanie obmedzilo, takéto OÚ sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len s Vaším súhlasom alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu. Ak dosiahnete obmedzenie spracúvania, informujeme Vás pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Prenos údajov

Podľa článku 20 Nariadenia EU 2016/679 GDPR máte právo na prenos dát. Je to právo prijímať údaje, ktoré ste poskytli v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte za podmienok, ktoré sú v ňom špecifikované a žiadať, aby boli takéto údaje odovzdané tretej strane. Osobné údaje poskytnuté prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte je možné preniesť ďalšiemu prevádzkovateľovi, ak sa spracúvanie zakladá na súhlase alebo na plnenie zmluvy, spracúvanie sa vykonáva automatizovanými prostriedkami a to i priamo medzi prevádzkovateľmi, ak je to technicky možné. Uvedené nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Právo na odpor

Podľa článku 21 ods. 1 Nariadenia EU 2016/679 GDPR má každá dotknutá osoba z vlastných a osobitných dôvodov právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu osobných údajov týkajúcich sa okrem iného oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany do odvolania. To platí aj pre profilovanie založené na tomto ustanovení. Proti spracovaniu údajov za účelom priamej reklamy (napr. Spotlight alebo newsletter), môžete vzniesť námietky kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti. 
———————————————-
Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ak je vykonávané na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ a rovnako namietať proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Pri spracúvaní na účely priameho marketingu, Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu OÚ na tento účel a už sa nesmú na tento účel spracúvať. 
———————————————-

Automatizované rozhodovanie

Na rozhodovanie o odôvodnení a implementácii obchodného vzťahu nepoužívame automatizované rozhodovanie podľa článku 22 Nariadenia EU 2016/679 GDPR.

Úpravy tohto vyhlásenia

Toto vyhlásenie nahrádza všetky predchádzajúce verzie. Vyhradzujeme si právo upraviť toto vyhlásenie podľa potreby zmeny okolností. Aktuálnu verziu týchto pravidiel ochrany osobných údajov nájdete na našej domovskej stránke