Site icon Reklamný hlas – voice over, hlas do vašej reklamy, spotu

VŠOP

Máte obavy z kúpy produktov na našom webe? Nemusíte sa obávať. Tento reklamačný poriadok vám pomôže zodpovedať vaše otázky.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY:

1. Všeobecné informácie

1.1. Všeobecné informácie o tanečnej škole – obchodné meno: Matej Martinček, so sídlom: Lipského 11/ Bratislava,, IČO: 53005686, (ďalej aj ako „hlasová databáza“), pri prevádzke ktorej sa na vzťahy so zákazníkmi, účastníkmi (ako sú definovaní nižšie) vzťahujú tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“).

1.2. Tieto VOP sú platné rovnako pre fyzické ako aj právnické osoby, ktoré sú zákazníkmi a/alebo účastníkmi (ako sú definovaní nižšie) voči Spoločnosti.

2. Definícia pojmov:

2.1. zákazník, účastník znamená akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá prejaví záujem o služby poskytované Hlasovou databázou; osobne, objednávkou alebo registráciou prostredníctvom internetového portálu www.reklamnyhlas.sk;

2.2. kurz znamená skupinu tanečných hodín alebo cvičení pre deti a dospelých, ktoré sú ohraničené počtom účastníkov a časovým trvaním kurzu – dátum začiatku a ukončenia kurzu;

3. Zakúpenie služieb:

3.1. Zakúpenie jednorazového vstupu na tanečnú alebo pohybovú hodinu alebo kurz je možné elektronicky cez www.reklamnyhlas.sk. Momentom zakúpenia produktu zákazník vyhlasuje, že sa s týmito VOP oboznámil  a vyjadruje svoj súhlas s týmito VOP.

3.2. Ponuka hodín a kurzov pre dospelých aj deti je uverejnená na internetovej stránke, alebo formou iných propagačných kanálov. 

4. Všeobecné pravidlá

4.1. Rozsah a charakter jednotlivých udalostí, vrátane ich cien, je daný aktuálnou ponukou a cenníkom hlasovej databázy platným v čase zakúpenia služby. Termíny a časy jednotlivých udalostí sa riadia zaslaním cenovej ponuky www.reklamnyhlas.sk ako aj informáciami na sociálnych sieťach reklamného hlasu. Zákazník je vo vlastnom záujme povinný tieto informácie priebežne sledovať a s prípadnými zmenami sa včas oboznámiť.

4.2. Hlasová databáza si vyhradzuje právo na zmenu lektora hodiny (napr. zastupovanie),  príp. zrušenie kurzu práce s hlasom. Ak bude hlasová databáza musieť hodinu zrušiť, bude prihláseného zákazníka na túto hodinu o zrušení informovať a zákazníkom už uhradenú čiastku za danú hodinu/hodiny bude hlasová databáza kompenzovať formou kreditu použiteľného na iný produkt reklamného hlasu, a to do 3 mesiacov od pripísania kreditu zákazníkovi. Okrem tejto kompenzácie dostane zákazník 1 službu naviac na náklady reklamného hlasu.sk, ktorú môže v hlasovej databáze a jeho produktoch využiť na služby do 3 mesiacov odo dňa vystavenia potvrdenia.

5.0. Kurzy

5.1. Podmienkou účasti na kurzoch pre deti alebo dospelých je zakúpenie celého kurzu. Zakúpením takéhoto kurzu je zákazník oprávnený zúčastniť sa všetkých lekcií daného kurzu. Zakúpené kurzy sú neprenosné a majú špecifikovanú platnosť. Účasť na kurzoch nie je možná formou jednorazových vstupov. Výnimku tvoria špecifické prípady, dohodnuté s hlasovou databázou. Kurzy môžu byť rozdelené na úrovne náročnosti – pre začiatočníkov (BEG), mierne pokročilých (INT) alebo pokročilých (ADV).

5.2. Aktuálne ceny kurzov sú zverejnené na webovej stránke reklamného hlasu.

5.3. Lekcie, ktoré počas sviatkov alebo školských prázdnin neprebiehajú, nie sú zahrnuté v cene kurzu. O neprebiehajúcich lekciách počas sviatkov a školských prázdnin budú zákazníci informovaní a upozornení e-mailom, telefonicky alebo prostredníctvom sociálnych sietí.

5.4. Ak sa zákazník po zakúpení kurzu rozhodne kurz ešte pred jeho začiatkom neabsolvovať, organizátor nie je povinný uhradenú finančnú čiastku zákazníkovi vrátiť. V tomto prípade môže organizátor povoliť po dohode so zákazníkom zmenu termínu kurzu, presun kurzu na inú osobu, ktorá následne kurz absolvuje, zapísanie danej čiastky na zákaznícku kartu formou kreditu alebo môže organizátor vykompenzovať uhradenú sumu zákazníkom formou kreditu. V tomto prípade môže zákazník zrušiť svoju neúčasť na kurze najneskôr 7 dní pred začiatkom kurzu. Ak zákazník zruší svoju účasť na kurze neskôr, bude mu vykompenzovaných len 70% z ceny kurzu. Kompenzácia je limitovaná daným časovým úsekom určeným organizátorom. O termíne, do ktorého môže zákazník využiť ponúkanú kompenzáciu, bude zákazník informovaný e-mailom alebo telefonicky. Po danom termíne vybratá kompenzácia zákazníkom stráca platnosť a prepadáva.

5.5. V prípade nevyužitia všetkých hlasových kurzov a/alebo služieb, na ktoré má zákazník nárok pre daný zakúpený kurz bez informovania hlasovej databázy v uvedenej lehote, alebo bez informovania reklamného hlasu vôbec, reklamný hlas neposkytuje v týchto prípadoch žiadnu finančnú kompenzáciu, okrem individuálnych prípadov, kedy zákazník predloží reklamnému hlasu lekárske potvrdenie o tom, že určité časové obdobie nemohol čerpať predplatené služby zo zdravotných dôvodov, ktoré vznikli alebo sa vyskytli v období po ich zakúpení. Takéto potvrdenie je zákazník povinný reklamnému hlasu predložiť najneskôr do 3 pracovných dní odkedy sa zdravotné dôvody brániace využívaniu služieb vyskytli, v opačnom prípade má zákazník na nárok iba tej časti časového obdobia nevyužívania služieb odkedy tanečnej škole predloží lekárske potvrdenie (a nie odo dňa, kedy zdravotné dôvody vznikli). O kompenzácii v týchto individuálnych prípadoch rozhoduje tanečná škola na základe žiadosti zákazníka, ktorú je zákazník povinný zaslať e-mailom na info@reklamnyhlas.sk.

5.6. V prípade nepredvídateľných okolností si poskytovateľ vyhradzuje právo na nasledovné zmeny v kurzoch:

– zmena miesta nahrávania, rozdelenie skupín účastníkov (napr. pri vyššej účasti)

– zastúpenie lektora v odôvodnených prípadoch, prípadne zmena lektora

– zrušenie lekcie pri neočakávaných situáciách,

– dočasné prerušenie kurzu pri neočakávaných situáciách – zmena termínu kurzu,

– úplné zrušenie kurzu pri neočakávaných situáciách – v tomto prípade reklamný hlas.sk už uhradené financie vráti v adekvátnej výške

Účastníci kurzu budú o zmenách informovaní písomne alebo aj telefonicky a v prípade zrušenia lekcie alebo dočasného prerušenia kurzu bude zákazníkom poskytnutý náhradný termín. Náhradný termín bude dohodnutý po komunikácii s lektorom alebo bude stanovený organizátorom a zákazníci budú o náhradnom termíne vopred informovaní emailom, prostredníctvom sociálnych sietí alebo telefonicky. V týchto prípadoch zákazník nemá nárok na finančnú kompenzáciu. 

6. Covid – 19 – hygienické opatrenia pri organizovaní kurzov

6.1. Zákazník berie na vedomie, že podmienky poskytovania všetkých služieb reklamného hlasu.sk sa riadia aktuálne platnými nariadeniami nariadenými ÚVZ SR, ktoré boli schválené vládou SR – teda aktuálnym Covid automatom platným pre organizovanie vzdelávacích kurzov. Pri obmedzení vstupu zákazníka na kurz na základe zmeny Covid automatu v priebehu kurzu, na ktorý účastník nastúpil, organizátor nepreberá žiadnu zodpovednosť a nie je povinný finančne kompenzovať neodchodené hodiny zákazníka. Reklamný hlas ponúkne účastníkovi kurzu iné formy kompenzácie spomínané v časti Kurzy.

7. Cena a platobné podmienky

7.1. Cena služieb je uvedená v cenníku reklamného hlasu dostupným na webovej stránke reklamnyhlas.sk platným v dobe objednania služieb alebo registrácie, pokiaľ nie je dohodnutá cena odlišná. Konkrétna cena vybranej služby je vždy uvedená na platobnom doklade zákazníka, zaslanom, dostupnom online alebo osobne prevzatom zákazníkom. Cena služieb je uvádzaná vrátane DPH.

7.2. Cena môže byť uhradená nasledujúcimi spôsobmi:

(iii) prevodom na bankový účet;

8. Nápady, podnety a sťažnosti

8.1. Zákazník môže akékoľvek svoje nápady a podnety na zlepšenie reklamného hlasu – hlasovej databázy zaslať elektronicky na e-mailovú adresu info@reklamnyhlas.sk.

8.2. Akékoľvek svoje sťažnosti môže zákazník nahlásiť reklamnému hlasu – hlasovej databázy osobne alebo emailom na adresu info@reklamnyhlas.sk. Po prehodnotení sťažnosti reklamný hlas – hlasová databáza oboznámi zákazníka s možným riešením problému, resp. s výsledkom prešetrenia podanej sťažnosti.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Reklamný hlas si vyhradzuje právo na kedykoľvek zmeniť a/alebo aktualizovať tieto VOP. Ich aktuálne znenie bude vždy dostupné na webovej stránke Reklamnyhlas.sk a účinné odo dňa jeho zverejnenia.

12.2. Pravidlá Reklamnyhlas.sk a informácie o spracúvaní osobných údajov zákazníkov tvoria samostatné dokumenty dostupné na webovej stránke Reklamného hlasu v aktuálnych zneniach.

12.3. V prípade, ak by sa niektoré ustanovenie týchto VOP stalo neplatným alebo neúčinným, platnosť ostatných ustanovení zostáva nedotknutá a platnosť a účinnosť VOP ako celku naďalej trvá s výnimkou neplatných článkov. Neplatné alebo neúčinné ustanovenia týchto VOP Reklamný hlas nahradí takými platnými alebo účinnými ustanoveniami, ktoré čo najviac zodpovedajú zmyslu a účelu neplatných alebo neúčinných ustanovení.

Exit mobile version